Lidmaatschap wijzigen of beŽindigen

Het lidmaatschap van Tennisvereniging Badhoevedorp kan elk jaar vóór 30 september beëindigd of gewijzigd worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@tvbadhoevedorp.nl. Wijziging of beëindiging van het lidmaatschap wordt altijd per e-mail bevestigd door de ledenadministratie.

Bij Tennisvereniging Badhoevedorp kennen we, naast het volledig beëindigen van het lidmaatschap, ook de mogelijkheid om niet-spelend lid te worden. Dit houdt in dat je wel lid blijft van de vereniging, maar geen gebruik meer mag maken van onze tennisbanen, geen competitie via onze vereniging kunt spelen en niet aan (interne) toernooien kunt deelnemen.
Voordeel van een dergelijk lidmaatschap is dat je op ieder moment weer spelend lid kunt worden en niet op de wachtlijst wordt geplaatst.
De kosten, die aan het niet-spelend lidmaatschap zijn verbonden, zijn € 22,50 per jaar.

Bij wijzigen of beëindigen van het lidmaatschap de volgende gegevens vermelden:
•    Naam, adres en woonplaats
•    KNLTB-nummer of geboortedatum
•    Gewenste wijziging:
      o    Beëindiging lidmaatschap
      o    Wijziging van niet-spelend lidmaatschap naar spelend lidmaatschap
      o    Wijziging van spelend lidmaatschap naar niet-spelend lidmaatschap
Bij niet-tijdige opzegging is de contributie voor een nieuw verenigingsjaar verschuldigd, ook als je dan alsnog het lidmaatschap opzegt.
 
Lidmaatschap en contributie gedurende een seizoen
Tijdens de jaarlijkse beleidsdag van het bestuur is besloten om de contributie aan te passen van:
•    leden die hun lidmaatschap tijdens het lopende seizoen willen wijzigen van niet-spelend lid naar spelend lid, en
•    nieuwe leden die zich aanmelden vanaf 1 mei.
Voor deze leden geldt dat zij dan naar rato gaan betalen.

Er zijn twee voorwaarden verbonden aan deze wijziging:
1.    Een lidmaatschap kan alleen gewijzigd worden per de 1e van een maand. In het opvolgende verenigingsjaar na de wijziging moet de volledige contributie voor een spelend lid betaald worden. Het is dus niet mogelijk om dan weer niet-spelend lid te worden.
2.    Bij de berekening van de verschuldigde contributie na 1 mei gaan wij uit van 7 maanden (april t/m oktober) waarin leden van de TVB volledig gebruik kunnen maken van de tennis- en padelbanen. Als basis voor de berekening van de verschuldigde contributie hanteren wij de contributie minus de vaste kosten (€20,00). Voorbeeld: een niet spelend seniorlid dat het lidmaatschap per 1 juli wil wijzigen is in principe 4/7 van € 205,00 (€ 225,00 - € 20,00 ) verschuldigd. Dit deel wordt weer verhoogd met de vaste kosten, de verschuldigde contributie bedraagt dan € 137,14. De reeds betaalde contributie voor het niet-spelend lidmaatschap wordt op het bedrag van € 137,14 in mindering gebracht, waarbij eventueel betaalde administratiekosten buiten beschouwing worden gelaten.

Leden die gebruik willen maken van bovenstaande regeling kunnen via e-mail contact opnemen met de ledenadministratie (ledenadministratie@tvbadhoevedorp.nl).
 
Ledenadministratie TVB
Mirjam Straathof
Reigerstraat 22
1171 TR  Badhoevedorp