Gedragsregels Tennis- en Padelvereniging Badhoevedorp (TVB)

Fair Play

Als bestuur van Tennis- en Padelvereniging Badhoevedorp (TVB) willen we dat iedereen op de vereniging kan tennissen, padellen en gebruik kan maken van de horeca in een veilige omgeving. 

Daarom heeft de TVB bepaalde normen en waarden (gedragsregels) waarvan wij verwachten dat leden ze (her)kennen en naleven.

 • Iedereen is welkom op de TVB, ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, afkomst of seksuele geaardheid.
 • Toon respect voor de tegenstander, andere leden en bezoekers,zowel op als buiten de TVB.
 • Schud de hand van je tegenstander(s) voor en na de wedstrijd.
 • Plezierstaat voorop, haal het beste uit jezelf.
 • Speel volgens de regels en zeg eerlijk als een bal in of uit is, vertrouw elkaar.
 • Tellen doe je hardop en gezamenlijk, zodat er geen verwarring over de stand ontstaat.
 • Punten voor de tegenstander(s) zijn ook mooi, complimenteer elkaar.
 • Gebruik je racket om mee te tennissen en te padellen en niet om te gooien.
 • Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis op en naast de tennis- en padelbaan.
 • Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag.
 • De wedstrijd eindigt gezellig naast de tennis- en padelbaan.
 • Laat de tennis- en padelbaan, clubaccommodatie en kleedruimtes netjes achter, kost weinig moeite.

Ieder lid van de TVB dient zich aan de gedragsregels te houden. Als bestuur zien wij erop toe dat deze worden nageleefd. Daarnaast verwachten we dat ieder lid elkaar erop aanspreekt indien grensoverschrijdend gedrag wordt geconstateerd. Bij herhaling van dit gedrag van de aangesproken persoon dient melding te worden gemaakt bij het bestuur van de TVB, waarna het bestuur passende vervolgstappen zal ondernemen. Het bestuur kan naar aanleiding hiervan een lid schorsen, en als uiterste sanctie het lidmaatschap van een lid beëindigen.

Heb je behoefte om met onze vertrouwenspersoon te spreken bekijk dan hier de contactgegevens.

Het TVB bestuur

4 september 2023

 

Reglement Fair Play en gedragscodes Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB)

In de strijd tegen ongewenst gedrag heeft de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) een Reglement Fair Play en gedragscodes voor verschillende doelgroepen (o.a. sporter, begeleider, ouder en vrijwilliger) opgesteld, waar ieder lid onder valt en zich aan heeft te houden. In deze gedragscodes zijn de regels en omgangsnormen vastgelegd waaraan de doelgroep zich moet houden. Als in strijd met de gedragscode wordt gehandeld, dan kan een sanctie volgen binnen de kaders van het Reglement Fair Play. Met deze aanpak wil de KNLTB bewustwording over Fair Play creëren en voorkomen dat misdragingen plaatsvinden. Verder moet deze aanpak er ook voor zorgen dat betrokkenen weten hoe ze kunnen of moeten handelen bij een overtreding van de gedragscodes en ervoor zorgen dat een overtreding van de gedragscodes daadwerkelijk wordt aangepakt. De KNLTB wil hiermee verantwoordelijkheid nemen als het aankomt op integriteit binnen de tennis- en padelsport. Het Reglement Fair Play en de verschillende gedragscodes zijn te vinden op de website van de KNLTB.