Introductiereglement TV Badhoevedorp

Het is altijd leuk om een keer met een kennis, buur, vriend of vriendin te tennissen of te padellen die (nog) niet lid is van de TVB. 

Introductiereglement TV Badhoevedorp

Artikel 1

Spelende TVB-leden (senior-, junior- en ereleden) mogen ondersteunende, buitengewone en niet-TVBleden introduceren. Het spelen op één dagdeel (zie artikel 3) geldt als één introductie. Een introducé mag maximaal drie keer per seizoen bij de TVB geïntroduceerd worden.

Artikel 2

Trainers mogen introducés geen les geven.

Artikel 3

Elke speeldag is verdeeld in drie dagdelen. De ochtend van 09.00 tot 13.00 uur, de middag van 13.00 tot 18.00 uur en de avond van 18.00 tot 23.00 uur.

Artikel 4

De prijs voor het introduceren geldt per persoon en per dagdeel. Voor geïntroduceerde senioren is dit € 8,50 en voor geïntroduceerde junioren € 4,50 per persoon per dagdeel.

Junioren zijn natuurlijke personen die vóór de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt. Overigen zijn senioren.

Artikel 5

Per dagdeel mogen maximaal twee TVB-leden ieder maximaal één niet-lid introduceren.

Artikel 6

Het TVB-lid dat introduceert meldt zich, tezamen met de introducé, aan de bar. De introductie wordt geregistreerd. Van TVB-lid en introducé wordt een aantal gegevens vastgelegd op het formulier 'Uitgifte Introductiepassen'.

• het nummer van de introductiepas;

• de datum;

• het betreffend dagdeel: ochtend, middag of avond;

• naam, adres en nummer KNLTB-pas van het TVB-lid dat introduceert;

• naam en adres van de introducé, junior of senior;

• het verschuldigde introductietarief (zie artikel 4);

• afvink als borg is betaald;

• paraaf van introducé als deze borg retour heeft ontvangen

Zowel het TVB-lid als de introducé plaatsen een paraaf op het formulier waarmee ze verklaren bekend te zijn met dit introductiereglement inclusief het volgende boetebeding:

"Zowel het TVB-lid als de introducé zijn, voor iedere keer dat de introducé in weerwil van zijn verklaring al drie of meer dagdelen geïntroduceerd blijkt te zijn, aan TVB een boete verschuldigd van € 50,- bovenop de reeds betaalde vergoeding."

Artikel 7

De introducé is voor het gebruik van de introductiepas een borg verschuldigd van € 10,00. Na het sluiten van de overeenkomst wordt het verschuldigde bedrag (introductietarief plus borg) aan de bar betaald en ontvangt de introducé een introductiepas.

Bij inlevering van de introductiepas bij de bar ontvangt de introducé de borg van € 10,00 retour. De introducé dient voor het terugontvangen van de borg te tekenen.

Artikel 8

Een introducé heeft dezelfde speelrechten als de speelgerechtigde TVB-leden. De introducé dient zich te houden aan het Baanreglement en de andere bij TVB geldende reglementen.

Artikel 9

Op competitiedagen, gedurende toernooien en eventueel andere door het bestuur of commissies aan te wijzen tijden, is geen introductie toegestaan.

Artikel 10

Misbruik, respectievelijk ‘slimmigheidjes’ ten aanzien van het introductiesysteem zullen door het bestuur worden bestraft met schorsing en, bij herhaling, met royement.

Artikel 11

Het bestuur zal toezicht (laten) houden op de naleving van deze introductieregels. Bestuursleden, hoofdtrainer, leden van de Technische Commissie, Jeugdcommissie, Toernooicommissie en de groundsmen, de pachters en het barpersoneel hebben de bevoegdheid op te treden als bovenstaande regels niet worden nageleefd. Zij hebben in voorkomend geval de bevoegdheid om aan het introducerende lid een waarschuwing af te geven. Een waarschuwing, gegeven door een nietbestuurslid, wordt aan het bestuur doorgespeeld en door het bestuur schriftelijk aan het betreffende lid bevestigd.